Risoul

Alpy narty

Risoul to jeden z najnowocze??niejszych o??rodk??w narciarskich w Europie, ulokowany na wysoko??ci niemal dw??ch kilometr??w nad poziomem morza. Rejon Risoul oraz drugiej popularnej miejscowo??ci Vars, tworz─? wsp??lnie teren Domaine de la Foret Blanche, co w wolnym t??umaczeniu oznacza Bia??y Las. Jest to jeden z najwi─?kszych teren??w narciarskich w Alpach. Znajdziemy tu blisko sto osiemdziesi─?t kilometr??w oznakowanych tras. Risoul dysponuje liczb─? ponad siedemnastu tysi─?cy miejsc noclegowych. Rozwi─?zaniem poprawiaj─?cym komunikacj─? w regionie s─? karnety, kt??re daj─? mo??liwo??─? korzystania z darmowych skibus??w, kt??re kursuj─? bez przerwy po ca??ym obszarze, oraz korzystanie ze wszystkich wyci─?g??w.

Les Orres

Alpy

Les Orres jest narciarskim o??rodkiem le??─?cym w Alpach Wysokich. Po??o??ona blisko jeziora Serre Poncon miejscowo??─? jest umiejscowiona niezwykle malowniczo i stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych o??rodk??w turystycznych we Francji. Znajdziemy tu wiele tras narciarskich o zr????nicowanym poziomie trudno??ci. W g??rnych partiach g??r znajdziemy trasy dla os??b wymagaj─?cych Ô?? trudne i skomplikowane. Trzeba tutaj zaznaczy─?, ??e na zboczach po??o??onych poni??ej wysoko??ci dw??ch kilometr??w zjazdy ??agodniej─? i staj─? si─? wystarczaj─?co ??atwe dla mniej do??wiadczonych narciarzy.

Les Deux Alpes

Alpy narty

Les Deux Alpes to region narciarski mieszcz─?cy si─? w bardzo unikalnym miejscu Ô?? stykaj─? si─? tutaj Alpy P????nocne z Po??udniowymi. To samo serce Masywu Oisans. Znajdziemy tu wyj─?tkowy teren narciarski, gdzie ??nieg le??y ca??y rok!
Ten wielki o??rodek narciarski powsta?? dzi─?ki po??─?czeniu dw??ch hal g??rskich, kt??re nale??─? do Mont de Lans i Venosc. Znajdziemy tu ponad 1200 hektar??w teren??w idealnych dla narciarzy, w tym ponad dwie??cie kilometr??w oznakowanych tras narciarskich dobrych zar??wno dla profesjonalist??w, jak i tych, kt??rzy dopiero zaczynaj─? swoj─? przygod─? z nartami. Najwy??szy szczyt regionu (Pic de la Meije) si─?ga wysoko??ci niemal czterech kilometr??w, a r????nica wysoko??ci dost─?pnych dla narciarzy obszar??w wynosi ponad dwa kilometry.

Superdevoluy

obozy zimowe

Superdevoluy jest rejonem idealnym do uprawiania snowboardingu oraz nart. Ten rozleg??y teren znajduje si─? na zachodnich rubie??ach Alp Wysokich (jest to sam ??rodek masywu zwanego Devoluy). Architektura miasteczka nawi─?zuje do okolicznych czterech olbrzymich szczyt??w: Faraut, Pic de Bure, Grand Ferrand i Obiou. Zaplecze rozbudowanego o??rodka narciarskiego znajduje si─? pod dachem dw??ch du??ych wie??owc??w. ?üagodny klimat okolicy sprawia, ??e du??o tu dni ciep??ych i s??onecznych Ô?? jest to idealne miejsce zar??wno na urlop letni, jak i zimowy.
Superdevoluy po??o??one jest zaledwie 80 kilometr??w od Grenoble i po??─?czone systemem wyci─?g??w z innymi stacjami narciarskimi (mi─?dzy innymi La Joue de Loup).
Na obszarze regionu narciarskiego znajdziemy dwie g????wne miejcowo??ci: s─? to w??a??nie Superdevoluy i La Joue du Loup Ô?? obie po??o??one na wysoko??ci tysi─?ca pi─?ciuset metr??w nad poziomem morza.

Valmeinier

narty w alpach

Valmeinier tworzy bardzo du??y i bogaty region narciarski na sp????k─? z po??o??onym niedaleko Valloire.Znajdziemy tu wiele kilometr??w tras narciarskich po??o??onych mi─?dzy popularnym masywem g??rskim Ecrins oraz parkiem krajobrazowym Vanoise. S─? to rejony dosy─? proste dla narciarzy, dlatego cz─?sto poleca si─? je narciarzom pocz─?tkuj─?cym oraz jako cel wycieczek rodzinnych (r??wnie?? z ma??ymi dzie─?mi). Valmeinier jest o??rodkiem po??o??onym na dw??ch wysoko??ciach: p????tora kilometra, oraz trzysta metr??w wy??ej. Na ni??szej wysoko??ci znajduje si─? w??a??ciwa miejscowo??─? z niemal czterystoma mieszka??cami, natomiast wy??ej znajdziemy bardzo du??y i niezwykle nowoczesny o??rodek narciarski.

Valloire

obozy snowboardowe

Valloire to legendarna francuska miejscowo??─?. Jest to wioska Ô?? niezwykle malowniczo po??o??ona, o tradycyjnej architekturze i bogatej historii. Zbudowano j─? w XI wieku naszej ery, mieszka tu neico ponad tysi─?c ludzi. Znajduje si─? ona w Alpach P????nocnych. Stoi tu cudowny barokowy ko??ci????. Nie tylko zabytki s─? jednak jej atutami. Mamy tu ??wietne po??─?czenia z Valmeinier, kt??re jest jeszcze wi─?kszym o??rodkiem narciarskim. Szusowa─? mo??na tu od grudnia a?? do kwietnia.
Valloire po??o??one jest w miejscu niezwykle atrakcyjnym i zacisznym. Nie ma tu ha??as??w dr??g szybkiego ruchu ani du??ych o??rodk??w miejskich, jednocze??nie blisko jest do wyci─?g??w i innych miasteczek.

Saint Gervais Mont Blanc

obozy zimowe

Obszar Mont Blanc sk??ada si─? z wielu mniejszych rejon??w, w kt??rych znajdziemy szereg miejscowo??ci niezwykle atrakcyjnych dla turyst??w. Wyjazdy narciarskie w takie miejsca jak Saint Gervais Mont Blanc daj─? wielkie mo??liwo??ci korzystania z rozmaitych opcji. Obszar Mogeve Mont Blanc obejmuje region po??o??ny w G??rnej Sabaudii, oraz kotlinie Sallanches daj─?cej idealny widok na sam─? Mont Blanc oraz inne szczyty tego wysokiego masywu g??rskiego. Znajdziemy tu wiele zboczy idealnych dla os??b pocz─?tkuj─?cych i ??redniozaawansowanych.